نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٤٠   ١٠ ٣٨   ١٠ ٤٠   ١٠ ٤٠   ١٠ ٣٨   ١٠ ٤٠   ١٠ ٤٠   ١٠ ٣٩   ١٠ ٤٠   ١٠ ٣٨   ١٠ امساك
٠١   ٠ ٠٣   ٠ ٠٠   ١٢ ٥٩   ١١ ٠٣   ٠ ٠٠   ١٢ ٥٩   ١١ ٠١   ٠ ٠٠   ١٢ ٠٢   ٠ گونش
٠٥   ٦ ٠٦   ٦ ٠٤   ٦ ٠٤   ٦ ٠٦   ٦ ٠٤   ٦ ٠٤   ٦ ٠٥   ٦ ٠٤   ٦ ٠٥   ٦ اوگلە
٢٢   ٩ ٢١   ٩ ٢٣   ٩ ٢٣   ٩ ٢١   ٩ ٢٣   ٩ ٢٢   ٩ ٢١   ٩ ٢٢   ٩ ٢١   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٥   ١ ١٩   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ١٩   ١ ١٤   ١ ١٤   ١ ١٨   ١ ١٦   ١ ١٩   ١ یاتسی
١٤٤٤ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار ایرتسی
ربیع الاول
حادثە
حدیث