نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١١   ٩ ٠١   ٩ ١٥   ٩ ١٧   ٩ ٥٨   ٨ ١٦   ٩ ١٦   ٩ ٠٥   ٩ ١٤   ٩ ٠٠   ٩ امساك
٣٨   ١٠ ٣٢   ١٠ ٤٠   ١٠ ٤١   ١٠ ٣١   ١٠ ٤١   ١٠ ٤١   ١٠ ٣٥   ١٠ ٣٩   ١٠ ٣٢   ١٠ گونش
٢٥   ٥ ٢٢   ٥ ٢٦   ٥ ٢٦   ٥ ٢١   ٥ ٢٦   ٥ ٢٦   ٥ ٢٣   ٥ ٢٥   ٥ ٢١   ٥ اوگلە
٠٥   ٩ ٠٤   ٩ ٠٦   ٩ ٠٦   ٩ ٠٣   ٩ ٠٦   ٩ ٠٥   ٩ ٠٤   ٩ ٠٦   ٩ ٠٣   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢١   ١ ٢٥   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٦   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٤   ١ ٢١   ١ ٢٥   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
رمضان
حادثە
حدیث