نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٢٢   ٠ ٣١   ٠ ١٩   ٠ ١٨   ٠ ٣٤   ٠ ١٩   ٠ ١٨   ٠ ٢٨   ٠ ٢٠   ٠ ٣٢   ٠ امساك
٤٨   ١ ٠٠   ٢ ٤٣   ١ ٤٢   ١ ٠٤   ٢ ٤٢   ١ ٤٢   ١ ٥٥   ١ ٤٥   ١ ٠٠   ٢ گونش
٥٩   ٦ ٠٥   ٧ ٥٧   ٦ ٥٦   ٦ ٠٧   ٧ ٥٧   ٦ ٥٦   ٦ ٠٣   ٧ ٥٨   ٦ ٠٦   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٠   ١ ٢٣   ١ ١٩   ١ ١٩   ١ ٢٥   ١ ١٩   ١ ١٨   ١ ٢٢   ١ ١٩   ١ ٢٤   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە ایرتسی
جمادی الآخر
حادثە
حدیث