نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١٨   ٠ ٢٦   ٠ ١٥   ٠ ١٤   ٠ ٢٨   ٠ ١٤   ٠ ١٤   ٠ ٢٣   ٠ ١٦   ٠ ٢٧   ٠ امساك
٤٣   ١ ٥٥   ١ ٣٩   ١ ٣٧   ١ ٥٨   ١ ٣٧   ١ ٣٧   ١ ٤٩   ١ ٤٠   ١ ٥٥   ١ گونش
٥٧   ٦ ٠٣   ٧ ٥٥   ٦ ٥٤   ٦ ٠٤   ٧ ٥٤   ٦ ٥٤   ٦ ٠٠   ٧ ٥٥   ٦ ٠٤   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٠   ١ ٢٣   ١ ١٨   ١ ١٨   ١ ٢٤   ١ ١٨   ١ ١٨   ١ ٢١   ١ ١٩   ١ ٢٣   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
جمادی الآخر
حادثە
حدیث