نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٨   ٧ ١٧   ٧ ٤٤   ٧ ٤٩   ٧ ١١   ٧ ٤٧   ٧ ٤٨   ٧ ٢٥   ٧ ٤٢   ٧ ١٦   ٧ امساك
٢٠   ٩ ٠٧   ٩ ٢٤   ٩ ٢٧   ٩ ٠٣   ٩ ٢٦   ٩ ٢٧   ٩ ١١   ٩ ٢٢   ٩ ٠٦   ٩ گونش
٤٥   ٤ ٣٨   ٤ ٤٧   ٤ ٤٨   ٤ ٣٦   ٤ ٤٧   ٤ ٤٨   ٤ ٤٠   ٤ ٤٦   ٤ ٣٨   ٤ اوگلە
٣٧   ٨ ٣٥   ٨ ٣٧   ٨ ٣٨   ٨ ٣٤   ٨ ٣٧   ٨ ٣٨   ٨ ٣٥   ٨ ٣٧   ٨ ٣٤   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٣٤   ١ ٤٢   ١ ٣٣   ١ ٣٢   ١ ٤٤   ١ ٣٢   ١ ٣٢   ١ ٣٩   ١ ٣٣   ١ ٤٢   ١ یاتسی
١٤٤٦ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار ایرتسی
محرم
حادثە
حدیث