نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٤٣   ٠ ٥٥   ٠ ٤٠   ٠ ٣٨   ٠ ٥٨   ٠ ٣٩   ٠ ٣٩   ٠ ٥١   ٠ ٤١   ٠ ٥٥   ٠ امساك
١١   ٢ ٢٦   ٢ ٠٦   ٢ ٠٣   ٢ ٣١   ٢ ٠٥   ٢ ٠٤   ٢ ٢٠   ٢ ٠٨   ٢ ٢٦   ٢ گونش
١٠   ٧ ١٨   ٧ ٠٨   ٧ ٠٦   ٧ ٢٠   ٧ ٠٨   ٧ ٠٧   ٧ ١٥   ٧ ٠٩   ٧ ١٨   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٢   ١ ٢٦   ١ ٢١   ١ ٢٠   ١ ٢٧   ١ ٢١   ١ ٢١   ١ ٢٥   ١ ٢١   ١ ٢٦   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
جمادی الاول
حادثە
حدیث