نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٥٣   ٨ ٤٩   ٧ ٤٧   ٨ ٥٥   ٨ ٤٦   ٨ ١٥   ٨ ٥٥   ٨ ٥٩   ٨ ٤٣   ٨ ٤٩   ٨ امساك
٢٢   ١٠ ٢٣   ٩ ١٥   ١٠ ٢٢   ١٠ ٢٢   ١٠ ٤٢   ٩ ٢٢   ١٠ ٣١   ١٠ ١٢   ١٠ ٢٤   ١٠ گونش
١٨   ٥ ٢٣   ٤ ١٠   ٥ ١٦   ٥ ٢٣   ٥ ٣٦   ٤ ١٦   ٥ ٢٩   ٥ ٠٧   ٥ ٢٤   ٥ اوگلە
٠٢   ٩ ٠٩   ٨ ٥٣   ٨ ٥٩   ٨ ١٠   ٩ ١٩   ٨ ٥٩   ٨ ١٥   ٩ ٥٠   ٨ ١٠   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٣   ١ ٢٨   ١ ٢٢   ١ ٢١   ١ ٣٠   ١ ٢١   ١ ٢١   ١ ٢٧   ١ ٢٢   ١ ٢٨   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پنچشنبە
رمضان
حادثە
حدیث