نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٠٢   ٠ ٠٩   ٠ ٠١   ٠ ٥٩   ١١ ١٠   ٠ ٥٩   ١١ ٥٩   ١١ ٠٦   ٠ ٠٠   ١٢ ٠٩   ٠ امساك
٢٦   ١ ٣٦   ١ ٢٣   ١ ٢٠   ١ ٣٨   ١ ٢١   ١ ٢١   ١ ٣٢   ١ ٢٣   ١ ٣٦   ١ گونش
٤٨   ٦ ٥٣   ٦ ٤٧   ٦ ٤٦   ٦ ٥٥   ٦ ٤٦   ٦ ٤٦   ٦ ٥١   ٦ ٤٧   ٦ ٥٤   ٦ اوگلە
٣٦   ٩ ٣٦   ٩ ٣٦   ٩ ٣٦   ٩ ٣٥   ٩ ٣٦   ٩ ٣٧   ٩ ٣٦   ٩ ٣٦   ٩ ٣٦   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٨   ١ ٢٢   ١ ١٨   ١ ١٦   ١ ٢٢   ١ ١٦   ١ ١٦   ١ ٢٠   ١ ١٧   ١ ٢١   ١ یاتسی
١٤٤٤ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە ایرتسی
رجب
حادثە
حدیث