نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٤١   ٠ ٥٢   ٠ ٣٨   ٠ ٣٦   ٠ ٥٥   ٠ ٣٧   ٠ ٣٧   ٠ ٤٨   ٠ ٣٩   ٠ ٥٣   ٠ امساك
٠٩   ٢ ٢٣   ٢ ٠٤   ٢ ٠١   ٢ ٢٧   ٢ ٠٣   ٢ ٠٢   ٢ ١٧   ٢ ٠٦   ٢ ٢٤   ٢ گونش
٠٩   ٧ ١٦   ٧ ٠٧   ٧ ٠٥   ٧ ١٨   ٧ ٠٧   ٧ ٠٦   ٧ ١٣   ٧ ٠٨   ٧ ١٧   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٩   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٢   ١ ٢٦   ١ ٢١   ١ ٢٠   ١ ٢٧   ١ ٢١   ١ ٢١   ١ ٢٥   ١ ٢١   ١ ٢٦   ١ یاتسی
١٤٤٥ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
جمادی الاول
حادثە
حدیث