نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٢   ٠ ٤٠   ٠ ٢٨   ٠ ٢٦   ٠ ٤٣   ٠ ٢٧   ٠ ٢٦   ٠ ٣٧   ٠ ٣٠   ٠ ٤١   ٠ امساك
٥٨   ١ ١٠   ٢ ٥٣   ١ ٥٠   ١ ١٤   ٢ ٥١   ١ ٥٠   ١ ٠٦   ٢ ٥٥   ١ ١١   ٢ گونش
٠٤   ٧ ١٠   ٧ ٠٢   ٧ ٠١   ٧ ١٣   ٧ ٠١   ٧ ٠١   ٧ ٠٩   ٧ ٠٣   ٧ ١١   ٧ اوگلە
٣٩   ٩ ٣٨   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ٣٩   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢١   ١ ٢٤   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٥   ١ ١٩   ١ ١٩   ١ ٢٢   ١ ٢٠   ١ ٢٥   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پازار
جمادی الآخر
حادثە
حدیث