نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٠   ٧ ٢٥   ٦ ٢٩   ٧ ٤٢   ٧ ٢٢   ٧ ٥٧   ٦ ٤٢   ٧ ٣٩   ٧ ٢٥   ٧ ٢٥   ٧ امساك
١٤   ٩ ١٧   ٨ ١١   ٩ ٢٢   ٩ ١٦   ٩ ٣٧   ٨ ٢٢   ٩ ٢٧   ٩ ٠٨   ٩ ١٨   ٩ گونش
٤٢   ٤ ٥٢   ٣ ٣٦   ٤ ٤٧   ٤ ٥٤   ٤ ٠٢   ٤ ٤٧   ٤ ٠٠   ٥ ٣٤   ٤ ٥٣   ٤ اوگلە
٣٥   ٨ ٥٠   ٧ ٢٧   ٨ ٣٧   ٨ ٥٣   ٨ ٥٢   ٧ ٣٧   ٨ ٥٥   ٨ ٢٦   ٨ ٥١   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٣٦   ١ ٤٣   ١ ٣٤   ١ ٣٣   ١ ٤٦   ١ ٣٣   ١ ٣٣   ١ ٤١   ١ ٣٥   ١ ٤٤   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پنچشنبە
شوال
حادثە
حدیث