نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١٤   ٧ ٤٨   ٦ ٢٢   ٧ ٢٦   ٧ ٤١   ٦ ٢٥   ٧ ٢٦   ٧ ٥٩   ٦ ١٩   ٧ ٤٧   ٦ امساك
٠٢   ٩ ٤٦   ٨ ٠٧   ٩ ١٠   ٩ ٤٢   ٨ ٠٩   ٩ ١٠   ٩ ٥٢   ٨ ٠٥   ٩ ٤٥   ٨ گونش
٣٦   ٤ ٢٨   ٤ ٣٩   ٤ ٤٠   ٤ ٢٦   ٤ ٤٠   ٤ ٤٠   ٤ ٣١   ٤ ٣٨   ٤ ٢٨   ٤ اوگلە
٣٠   ٨ ٢٧   ٨ ٣١   ٨ ٣١   ٨ ٢٧   ٨ ٣١   ٨ ٣١   ٨ ٢٨   ٨ ٣١   ٨ ٢٧   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٤٠   ١ ٤٩   ١ ٣٨   ١ ٣٦   ١ ٥١   ١ ٣٧   ١ ٣٦   ١ ٤٦   ١ ٣٨   ١ ٤٩   ١ یاتسی
١٤٤٤ استقلال تقویمی
ترك استانبول
چهارشنبە
ذی القعدە
حادثە
حدیث