نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٢٢   ١٠ ٣٨   ٩ ٣٣   ١٠ ٣٤   ١٠ ٣٣   ١٠ ٠٢   ١٠ ٣٣   ١٠ ٤١   ١٠ ٢٩   ١٠ ٣٦   ١٠ امساك
٤٤   ١١ ٠٣   ١١ ٥٤   ١١ ٥٤   ١١ ٥٩   ١١ ٢٢   ١١ ٥٣   ١١ ٠٥   ٠ ٥٠   ١١ ٠١   ٠ گونش
٠٠   ٦ ١٩   ٥ ١٠   ٦ ١٠   ٦ ١٥   ٦ ٣٨   ٥ ٠٩   ٦ ٢١   ٦ ٠٦   ٦ ١٨   ٦ اوگلە
٢٥   ٩ ٤٣   ٨ ٣٥   ٩ ٣٦   ٩ ٣٩   ٩ ٠٤   ٩ ٣٥   ٩ ٤٦   ٩ ٣١   ٩ ٤٢   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٦   ١ ٢٠   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ٢١   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ١٨   ١ ١٥   ١ ١٩   ١ یاتسی
١٤٤٣ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پنچشنبە
صفر
حادثە
حدیث