نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٥٧   ٨ ٤٥   ٨ ٠١   ٩ ٠٣   ٩ ٤٢   ٨ ٠٣   ٩ ٠٢   ٩ ٥٠   ٨ ٠٠   ٩ ٤٤   ٨ امساك
٢٦   ١٠ ١٨   ١٠ ٢٨   ١٠ ٢٩   ١٠ ١٦   ١٠ ٢٩   ١٠ ٢٩   ١٠ ٢١   ١٠ ٢٧   ١٠ ١٨   ١٠ گونش
١٩   ٥ ١٥   ٥ ١٩   ٥ ٢٠   ٥ ١٤   ٥ ٢٠   ٥ ٢٠   ٥ ١٦   ٥ ١٩   ٥ ١٤   ٥ اوگلە
٠٢   ٩ ٠٠   ٩ ٠٢   ٩ ٠٢   ٩ ٥٩   ٨ ٠٢   ٩ ٠١   ٩ ٠٠   ٩ ٠٢   ٩ ٥٩   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢٣   ١ ٢٧   ١ ٢١   ١ ٢٠   ١ ٢٩   ١ ٢١   ١ ٢٠   ١ ٢٥   ١ ٢٢   ١ ٢٧   ١ یاتسی
١٤٤٥ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە
شوال
حادثە
حدیث