نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٠٧   ٧ ٤١   ٦ ١٤   ٧ ٢٠   ٧ ٣٣   ٦ ١٨   ٧ ٢٠   ٧ ٥٢   ٦ ١٢   ٧ ٤٠   ٦ امساك
٥٧   ٨ ٤١   ٨ ٠١   ٩ ٠٦   ٩ ٣٦   ٨ ٠٤   ٩ ٠٥   ٩ ٤٧   ٨ ٠٠   ٩ ٤٠   ٨ گونش
٣٤   ٤ ٢٦   ٤ ٣٦   ٤ ٣٨   ٤ ٢٣   ٤ ٣٧   ٤ ٣٨   ٤ ٢٩   ٤ ٣٦   ٤ ٢٦   ٤ اوگلە
٢٨   ٨ ٢٦   ٨ ٢٨   ٨ ٢٩   ٨ ٢٤   ٨ ٢٩   ٨ ٢٩   ٨ ٢٧   ٨ ٢٩   ٨ ٢٥   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٤٢   ١ ٥٠   ١ ٣٩   ١ ٣٧   ١ ٥٣   ١ ٣٩   ١ ٣٨   ١ ٤٧   ١ ٤٠   ١ ٥١   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
صالی
ذی القعدە
حادثە
حدیث