نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
١١   ١١ ١٣   ١١ ١١   ١١ ١٠   ١١ ١٣   ١١ ١٠   ١١ ١٠   ١١ ١٢   ١١ ١٠   ١١ ١٢   ١١ امساك
٣٢   ٠ ٣٧   ٠ ٣١   ٠ ٣٠   ٠ ٣٨   ٠ ٣٠   ٠ ٢٩   ٠ ٣٥   ٠ ٣١   ٠ ٣٧   ٠ گونش
٢١   ٦ ٢٤   ٦ ٢١   ٦ ٢٠   ٦ ٢٤   ٦ ٢١   ٦ ٢٠   ٦ ٢٣   ٦ ٢١   ٦ ٢٤   ٦ اوگلە
٢٩   ٩ ٢٩   ٩ ٣٠   ٩ ٣٠   ٩ ٢٨   ٩ ٣٠   ٩ ٣٠   ٩ ٣٠   ٩ ٢٩   ٩ ٢٩   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
١٦   ١ ١٨   ١ ١٥   ١ ١٥   ١ ٢٠   ١ ١٥   ١ ١٤   ١ ١٧   ١ ١٥   ١ ١٩   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە ایرتسی
رجب
حادثە
حدیث