نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٤٦   ٧ ٢٣   ٧ ٥٠   ٧ ٥٤   ٧ ١٦   ٧ ٥٢   ٧ ٥٣   ٧ ٣١   ٧ ٤٧   ٧ ٢٤   ٧ امساك
٢٦   ٩ ١١   ٩ ٢٩   ٩ ٣٢   ٩ ٠٧   ٩ ٣٠   ٩ ٣١   ٩ ١٧   ٩ ٢٧   ٩ ١٢   ٩ گونش
٤٩   ٤ ٤١   ٤ ٥٠   ٤ ٥١   ٤ ٣٩   ٤ ٥٠   ٤ ٥١   ٤ ٤٤   ٤ ٤٩   ٤ ٤٢   ٤ اوگلە
٤١   ٨ ٣٧   ٨ ٤٠   ٨ ٤٠   ٨ ٣٧   ٨ ٤٠   ٨ ٤٠   ٨ ٣٩   ٨ ٣٩   ٨ ٣٨   ٨ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٣٤   ١ ٤٠   ١ ٣٢   ١ ٣١   ١ ٤٣   ١ ٣٢   ١ ٣١   ١ ٣٨   ١ ٣٣   ١ ٤٠   ١ یاتسی
١٤٤٥ استقلال تقویمی
ترك استانبول
جمعە ایرتسی
ذی القعدە
حادثە
حدیث