Günün düşünceleri...

Öz anası olanlara :

-Senin anan budur!

diye bir başka kadını;

Babası olanlara :

-Senin öz baban bu adamdır!

diyerek yabancı bir erkeği tanıtmağa uğraşan zavallı, gülünçtür de kendi öz inanı, kendi öz ülküsü, kendi öz rejimi ve kendi reyiyle başa geçmiş şefi bulunan bir millete yabancı bir inan, yad bir ülkü, özge bir rejim sunarak :

-Bunlar senindir! diyen neden gülünç değildir? Eğer gülünç kelimesine itirazınız varsa, daha sunturlu bir sıfat bulabilirsiniz.

Böyle safsatalara rejim piçleri ve öksüz ideolojilerin mensupları kolayca inandırılabilirler. Biz, kendi sınırlarımız içinde bu türlü bir azınlık bile görmüyoruz.

Türkiye sınırları dışındaki Türkleri düşünmüyor muyuz? Kim demiş? Biz dünyanın bütün milletleri için şöyle düşünüyoruz:

“…. Bugün bütün dünya milletleri, aşağı yukarı, akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan, mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihanın milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar ehemmiyet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmağa elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki bu vadide çalışmakla hiç bir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, vuzuh ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın. Huzurdan mahrumdur. Onun için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim: milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabii evvelâ ve evvelâ kendi milletinin mevcudiyet ve saadetinin âmili olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lâzımdır.”

Bütün milletler için böyle duyup böyle düşünen bir rejim, kendi soyundan gelmiş, fakat siyasi alınyazısını coğrafyanın başka bölgelerine, hartaların başka renklerine bağlamış olanları nasıl düşünmez?

O kadar düşünürüz ki onlardan bir kısmı Türkiye’ye gelip bizi “Batı Türkleri” diye ayrı bir topluluk halinde vasıflandırdıkları zaman üzülmüşüzdür bile.

Fakat enerjimiz ve hamlelerimiz, onarılması, yüceltilmesi bunca emek isteyen kendi Türkiyemiz ve Türkiye Türkleri için harcanacaktır.

Milli ülkümüz budur ve:

“…. Milli ülküye tam bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.”

Milli sınırlar dışına akacak bir birlik, bir beraberlik isteğinden önce “Türk milliyeti” nin gönülden gönüle geçen bağlarla birbirine bağlı, vatan gibi ayrılmaz ve bölünmez bir bütünlük istediğini unutanlar gafil sayılmamalı mıdırlar?

Çünkü:

“…. Türk milliyetinin bütün vatan çocuklarında müşterek bağ olan kuvveti ve müteharrikliği Cumhuriyetin artık münakaşa götürmiyen bir temelidir.”

Kılık değiştirmiş bandıralar çekip vatan çocuklarının hepsinin arasındaki bu müşterek bağı gevşetmeğe yeltenenler, Kemalist Cumhuriyetin temeli ile oynadıklarının farkında değillerse, gene kendilerine acımalıyız!

Tarif olunmamış mefhumlar kaldığını söylemek de berrak suları bulandırmak istiyenlerin başvurdukları çareler arasındadır. Mileti mi, milliyeti mi, vatanı mı ve bütün bunların üstüne “Türk” ü mü tarif etmemişiz?

Meselâ şu tarif yapılalı on iki yıl olmamış mıdır:

“Türk olmayı sevmek ve Türk olmayı kabul etmek, Türk milletine mensup olmanın verdiği bütün haklara malik olmak için kâfidir.”

Bazı cereyanlar, tutunabilmek için sağda solda çatılacak, hücum edilecek yeldeğirmenleri icadetmek zorunu duyarlar ve galiba, gizli maksatları tamamiyle peçeleyerek bazı tecrübesiz ve saf kimseleri ayaklandırmak için kestirme yol da budur. Fakat yapılan hücumlarda yeldeğirmeni sanılan hedeflerin birer kale, birer istihkâm olduğu meydana çıkacak olursa…

Biz ne anarşiye tahammül etmek, ne de bu türlü nizamsızlıklar yüzünden zora başvurmak isteğinde değiliz.

“Nigehbancılar”, “Kızıl Hançerciler” son yarım asırlık Türk tarihinde “zorcu” ve “nizam düşmanı” olduklarından ötürü kapkara damgalar yememişler midir? Türk vatandaşı, Türk genci bir daha o yola sürüklenemiyecektir. İçtiği and, inandığı rejim ve omuzlarında taşıdığı kutsal emanet, böyle bir sapıtkanlığa her zaman için mânidir!..

Tarih sayfalarını çeviriniz :

Bir ayaklanma olur ve bunda Devlet otoritesine karşı gelenler, başlarında “Sancakı Şerif” i taşırlar.

Bir isyan bastırılmak üzeredir. Zor duruma düşen âsiler, kargılarının üzerine musaflar bağlarlar.

Kutsal tanılan şeylerin kutsallığını çiğneyerek onların gölgesine sığınanları hangi tarih kitabı övmüştür?

Ödevini yerine getirecek memuru, İstiklâl Marşı söyliyerek hareketsiz bırakmıya kalkışmanın tarihte okuduğumuz bu kötü misallerle benzerliği yok mudur?

Yırtık gömleğine Bayraktan yama yapan kimseye kahraman diyebilir misiniz?

T. İ. (Nurettin Artam), Ulus, 09.05.1944, s. 2

Beşir Ayvazoğlu - İstiklâl Marşı Tarihi ve Manası

O günlerde Garb Cephesi Kurmay başkanı olan İsmet Bey (Paşa) in Maarif Vekili Dr. Rıza Nur’u ziyaret ettiğini ve Fransızların  Marseyyez’ine benzeyen, askeri şevklendirecek

Akif Öldü!.

Evet… Acı, fakat hakikat... Akif, Mehmet Akif öldü.

«İSTİKLÂL MARŞI» ÜZERİNDE BİR TAHLİL DENEMESİ
Mehmed KAPLAN

  Sayıları çok az da olsa, İstiklâl marşımızın güfte ve bestesini beğenmeyenler ve değiştirilmesini isteyenler vardır. Böyle düşünenler şu gerçeği unutuyorlar: İstiklâl marşlarının değeri, «Mükemmeliyet» lerinde değil, «Tarihîlik» lerindedir. Onlar milletlerin tarihlerinin...

Millî Marş Değiştirilemez

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif

Marşın nasıl yazıldığı hakkında Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöverin beyanatı 

"En sonunda, Âkif’in şu mısraını da söylemek isterim"

Yağmur Tunalı: Doğu Türkistan’ın durumu hakkında iç açıcı şeyler söylemek mümkün görünmüyor. Sizin ilk sözünüz de son sözünüz de Doğu Türkistan. Sözü bağlamakta güçlük çekiyorum. 

Nuran Özlük - Türk Basınında Mehmet Akif Ersoy Polemikleri

– Evet, diyor, İstanbul'dan, mücahede aleyhine fetva çıktığı gün ayrılmıştım. Üsküdar'dan araba ile şimdi ismini hatırlayamadığım bir köye gittik, orada Cuma'yı tuttuk.

Safahat’ı... bugün baştan sona okumaya kalkışsam afakanlar boğar...

Hele Safahat’ı şiirden anlamadığımı göstermek için söylemiyorum– bugün baştan sona okumaya kalkışsam afakanlar boğar sanırım.

"Eğer bugünkü İstiklâl Marşı bize artık heyecan vermiyorsa kabahati marşta bulmayalım."

Zaman zaman hatırlarım: Atatürk devrinde yıldızı parlayan ve ondan sonra parlamaya devam edip 10 yıl evvel en son haddine varan bir devlet adamı,